Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka cookies

1

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie Imperium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Barcicach Dolnych, przy ul. Wiejskiej 56, 33-342 Barcice Dolne, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000884125, NIP 7343591777, REGON 38816766000000 oraz prawa osób których dane są przetwarzane (dalej jako Klienci).
 2. Administratorem danych osobowych jest Imperium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Barcicach Dolnych, przy ul. Wiejskiej 56, 33-342 Barcice Dolne, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000884125, NIP 7343591777, REGON 38816766000000 (zwana dalej: „Administratorem”).
 3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), jak również przewidzianych w i ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) i aktach wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).
 4. W celu realizacji wymogów ustawowych Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

2

 1. Administrator prowadzi stronę pod adresem https://lazienkowe-szafki.pl/ (dalej jako Strona internetowa) w ramach której dokonuje prezentacji asortymentu swojego przedsiębiorstwa, jak również umożliwia nawiązanie kontaktu z Administratorem oraz skorzystanie z usług polegających na nieodpłatnym przedłużeniu gwarancji na towary produkowane przez Administratora, oferowane do sprzedaży w sklepach stacjonarnych i internetowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Strona internetowa nie posiada funkcjonalności sklepu internetowego i nie umożliwia nabywania towarów Administratora za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
 3. Klient w celu skorzystania z formularza kontaktowego udostępnionego przez Stronę internetową Administratora dokonuje wyboru ikony wywołującej kontakt z pracownikiem Administratora tj. ikony KONTAKT oraz wypełnia formularz, w którym wymagane jest podanie danych w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail oraz wyrażenie zgody na zainicjowanie przez Administratora kontaktu za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych w celu udzielenia informacji objętych zapytaniem Klienta.
 4. Podanie danych osobowych w formularzu oraz udzielenie zgody na zainicjowanie przez Administratora kontaktu za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych w celu udzielenia informacji jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług na rzecz Klienta.
 5. W przypadku nabycia przez Klienta towaru produkowanego przez Administratora, oferowanego do sprzedaży w sklepach stacjonarnych i internetowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej możliwe jest przedłużenie okresu gwarancji udzielanej przez Producenta na towary, których lista znajduje się pod adresem https://lazienkowe-szafki.pl/gwarancja/ do 60 miesięcy pod warunkiem zarejestrowania faktu nabycia towaru za pośrednictwem Strony internetowej, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia nabycia towaru oraz wskazania danych osobowych nabywcy, danych obejmujących numer gwarancji, numer dowodu zakupu oraz wyrażenie zgód marketingowych.
 6. Klient w celu skorzystania z możliwości przedłużenia gwarancji zobowiązany jest do uzupełnienia formularza udostępnionego przez Stronę internetową Administratora pod adresem https://lazienkowe-szafki.pl/gwarancja/. W tym celu Klient dokonuje wyboru ikony wywołującej ujawnienie formularza tj. ikony GWARANCJA oraz wypełnia formularz, w którym wymagane jest podanie danych osobowych a także wskazanie daty nabycia towaru, danych sprzedającego, numeru dowodu zakupu oraz numeru dokumentu gwarancyjnego oraz wyrażenie zgody na:
 7. przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Klienta w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych oraz informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Administratora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. W celu przedłużenia gwarancji wymagane jest podanie następujących danych osobowych:
 9. imię i nazwisko;
 10. adres e-mail.
 11. Podczas korzystania ze Strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na Stronie internetowej.
 12. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 7 oraz wyrażenie zgód marketingowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla przedłużenia gwarancji na towary produkowane przez Administratora.
 13. Klient podając dane osobowe oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
 14. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu:
  1. marketingowym (przedstawienie Klientowi informacji handlowych oraz informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Administratora) jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda, która w każdej chwili może zostać cofnięta;
  2. wykonywania obowiązków obciążających gwaranta w celu wypełnienia obowiązku prawnego takiego jak podejmowanie działań w związku ze zgłaszanymi roszczeniami kupującego na podstawie gwarancji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (np. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, usług marketingowych) jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3

 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 2. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane następującym podmiotom:
  1. organy administracji publicznej (Urzędy Skarbowe) – na mocy odpowiednich przepisów prawa, w celu przede wszystkim rozliczenia należności publicznoprawnych z transakcji handlowych (np. odpłatne naprawy w sytuacji, gdy zgłoszone roszczenia nie podlegają naprawie w oparciu o udzieloną gwarancję);
  2. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora (zarówno ogólną infrastrukturę teleinformatyczna, pocztę elektroniczną), świadczące usługi ochrony lub inne usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
  3. banki – w celu realizacji płatności;
  4. kancelarie prawne i księgowe – w celu obsługi prawno-księgowej ewentualnych roszczeń.

4

Klienci korzystający ze Strony internetowej nie podlegają profilowaniu.

5

 1. Klientowi przysługuje prawo:
 2. dostępu do treści jego danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 3. żądania ich poprawiania lub sprostowania
 4. żądania ich usunięcia,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. do przenoszenia danych,
 7. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 8. niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Klienta zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. W przypadku cofnięcia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zgód marketingowych przez okresem 60 miesięcy od dnia nabycia towaru, dla którego Klient wystąpił o przedłużenie gwarancji zgodnie z §2 ust. 5 i 6 Klient traci prawo do skorzystania z przedłużonej gwarancji. W takim przypadku okres gwarancji wynosi 24 miesiące liczone od dnia nabycia towaru.
 11. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Klienta narusza przepisy RODO, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5

Dane osobowe Klienta są przechowywane przez następujący okres:

 • w przypadku przetwarzania na cele związane z wykonaniem uprawnień z tytułu gwarancji dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania gwarancji oraz po jego zakończeniu w zakresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń, a także czas niezbędny do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych,
 • w przypadku przetwarzania na cele marketingu usług własnych Administratora jak również w celu badania satysfakcji Klientów i określania jakości naszej obsługi, dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • w przypadku przetwarzania na podstawie udzielonej zgody, dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w celu objętym zgodą. Informację o cofnięciu udzielonej zgody można wysłać na adres e-mail: bok@lazienkowe-szafki.pl

6

 1. Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Klienta.
 2. Strona internetowa przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania strony www.
 3. Strona internetowa wykorzystuje następujące pliki cookies:
  1. cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klienta.
  2. cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klienta.
 4. Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies własne w celu:
 5. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony internetowej co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 6. Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies zewnętrzne w celu:
 7. popularyzacji Strony internetowej za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
 8. popularyzacji Strony internetowej za pomocą serwisu społecznościowego instagram.com (administrator cookies zewnętrznego: Instagram LLC. z siedzibą w USA);
 9. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 10. Administrator informuje, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta.
 11. Administrator informuje, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu na urządzeniu Klienta poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.
 12. Informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych wskazane zostały poniżej:
 13. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
 14. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
 15. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
 16. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

8

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. Zmiana Polityki prywatności staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia jej na stronie internetowej. Zmiana Polityki prywatności wywiera wyłącznie skutek na przyszłość.

Translate »